• Rodzaj:
 • Gatunek:
 • Czas trwania:
 • Trener:

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego Beatstudio.tv

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej jako „Regulamin”) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis BeatStudio.tv prowadzony w ramach działalności gospodarczej Yoga Beat Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-972), przy ul. Sarmackiej 10F/10 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000952124, NIP 9512534985, REGON 521224940 (dalej jako „Usługodawca”).

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może udostępniać go w Koncie Użytkownika lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Użytkowników. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 4. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 5. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
  1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet o wystarczającej przepustowości do płynnego odtwarzania filmów w jakości 720p i wyższej
  2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript,
  3. aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej,
  4. aktywną i poprawnie skonfigurowaną usługą geolokalizacji,
  5. dostępem do Konta Użytkownika.
 6. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.
 7. Podejmując się ćwiczeń lub treningu Usługobiorca działa na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub w związku z nim i nie jest odpowiedzialny i wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody pośrednie

§2.
REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas oznaczony, w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji Konta Użytkownika.
 2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Użytkownika jest udostępnienie panelu Konta Użytkownika, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Użytkownika i Subskrypcją.
 3. Aby utworzyć Konto Użytkownika, należy dokonać płatnej rejestracji. Następuje ona poprzez zawarcie umowy o świadczenie Umowy Subskrypcji lub Dostępu.
 4. Warunkiem prawidłowego utworzenia Konta Użytkownika jest uzupełnienie wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych lub informacji oraz dokonanie płatności.
 5. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.

§3
PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI SERWISU

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujące podstawowe funkcjonalności Serwisu:
  1. udostępnienie formularza kontaktowego,
  2. udostępnienie czatu z Usługodawcą,
  3. udostępnienie wyszukiwarki,
  4. dodanie treningu do listy
 2. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy. Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.
 3. Aby skorzystać z funkcjonalności czatu z Usługodawcą, należy wprowadzić w jego pole żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy. Jeżeli czat jest w trybie „online”, Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, za pośrednictwem funkcjonalności czatu.
 4. Aby wyszukać trening w Serwisie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Serwisu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Serwisu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Użytkownika. Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.
 5. Aby skorzystać z funkcjonalności dodania treningu do listy, należy po uprzednim zalogowaniu do Konta Użytkownika, dodać trening do listy. Przedmiot funkcjonalności stanowi czasowe zapisanie w pamięci Konta Użytkownika, strony internetowej zawierającej określony trening.

§4
SUBSKRYPCJA/DOSTĘP

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatną Usługę, której przedmiot stanowi umożliwienie odtwarzania cyfrowych plików wideo, uprzednio opublikowanych na stronach internetowych Serwisu.
 2. W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia zakup Usługi w modelu Subskrypcji lub w ramach Dostępu.
 3. Umowa o świadczenie usługi Subskrypcji może być wypowiedziana w każdym czasie ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego korzystając z funkcjonalności anulowania subskrypcji na stronie Konta Użytkownika.
 4. Przez zamówienie Usługi Subskrypcji lub Dostępu, Użytkownik nabywa licencję do materiałów wideo, obejmującą prawo jego ograniczonego w czasie odtwarzania dla potrzeb użytku własnego, o charakterze niekomercyjnym.
 5. W celu skorzystania z Usługi, wymaga się posiadania zarejestrowanego Konta Użytkownika i zalogowania, a także dysponowania urządzeniami technicznymi lub oprogramowaniem, o których stanowią informacje na stronie internetowej Serwisu.
 6. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 7. W celu uzyskania dostępu do treningów Użytkownik jest zobowiązany wykupić Subskrypcję lub Dostęp oraz założyć Konto Użytkownika w Serwisie.
 8. Użytkownik składając zamówienie na Usługę wprowadza lub wybiera:
  1. rodzaj Usługi,
  2. informacje rozliczeniowe, które stanowią jednocześnie dane do założenia Konta Użytkownika,
  3. metodę płatności.
 9. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy o świadczenie Usługi Subskrypcji lub Dostępu.
 10. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 11. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną lub elektroniczną. Informacja może stanowić odrzucenie oferty w całości albo odrzucenie oferty w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia.
 12. Przyjęcie oferty Użytkownika dokonane przez Usługodawcę z zastrzeżeniem zmiany, o której stanowi punkt powyższy poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Użytkownika w celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Subskrypcji lub Dostępu.
 13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy, a także dane wprowadzone przez Użytkownika w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
 14. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy o świadczenie Usługi Subskrypcji lub Dostępu, złożonej przez Użytkownika

§5
WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wartość płatności jest ustalana na podstawie cennika znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili złożenia zamówienia.
 2. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT.
 3. Łączna cena zamówienia, widoczna przed potwierdzeniem zamówienia obejmuje cenę wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji.
 4. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Użytkownika.
 5. Usługodawca umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług:
  1. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Stripe, obsługiwanego przez Stripe Payments Europe, Ltd. z siedzibą w Irlandii przy 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin.
  2. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności PayPal, obsługiwanego przez PayPal S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luxemburgu.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności w chwili złożenia zamówienia.
 7. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

§6
NEWSLETTER

 1. Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie Usługodawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
 3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Użytkownika. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie.
 4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.
 6. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
 7. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę zapisu Użytkownika na listę newslettera.
 8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: funkcjonalności Serwisu lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linku dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. W treści składanej reklamacji zaleca się zamieszczenie:
  1. danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
  2. numeru rachunku bankowego, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
  3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych.
 3. Usługodawca rozpoznaje reklamację z tytułu świadczonych usług w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
 4. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
 5. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.
 6. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w powyższym paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§8
POZASĄDOWE ROZPATRYWANIE REKLAMACJI I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
 3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o świadczenie usługi dostarczania treści cyfrowych, jeśli Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi polegającej na dostarczaniu treści, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. W pozostałych przypadkach Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy zawartej z Usługodawcą.
 3. Zawierając Umowę na Usługi, Usługobiorca w sposób wyraźny udziela zgody na świadczenie Usług polegających na dostarczaniu treści cyfrowych niezwłocznie po zawarciu Umowy i uiszczeniu opłaty zgodnie z Umową.
 4. Usługobiorca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że uzyskując dostęp do Serwisu Internetowego przed upływem czternastodniowego okresu na odstąpienie od Umowy, Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni od jej zawarcia, przysługujące mu na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 5. Jeżeli Usługobiorca zawarł umowę i rozpoczęło się świadczenie Usług, Usługobiorca może rozwiązać umowę zgodnie z postanowieniami §4 niniejszej umowy.
 6. Rejestracja Usługobiorcy w Serwisie Internetowym wymaga wyraźnego potwierdzenia (poprzez zaznaczenie pola wyboru) przez Usługobiorcę, że:
  1. wyraża on zgodę na uzyskanie dostępu do Serwisu Internetowego i rozpoczęcie świadczenia Usług niezwłocznie po zawarciu umowy i uiszczeniu opłaty, oraz
  2. potwierdza, iż uzyskując dostęp do Serwisu Internetowego przed upływem czternastodniowego (14) okresu na odstąpienie od umowy, traci prawo odstąpienia od umowy.
 7. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w powyższym paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§10
PRZETWARZANIE DANYCH ORAZ PLIKÓW COOKIES

 1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.
 2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.

§11
WARUNKI LICENCYJNE DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI SERWISU

 1. Niniejsza licencja nie odnosi się do utworów, dostępnych po wykupieniu Usługi. Warunki licencji do tychże utworów znajdują się w par. 3 Regulaminu. Niniejsza licencja odnosi się do pozostałej zawartości Serwisu.
 2. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.
 3. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnianiem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem Usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 4. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i odtwarzanie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 5. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
 6. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do części Serwisu, do której dostęp nie jest ograniczony płatną Usługą Subskrypcji lub Dostępu.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest zachować w poufności, tj. nie udostępniać osobom trzecim, dane wymagane do zalogowania do Konta Klienta, tj. login i hasło. W sytuacji, w której doszło do udostępnienia danych niezbędnych do logowania, Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany hasła. Zmiany hasła można dokonać korzystając z funkcjonalności dostępnej w Koncie Klienta. W przypadku celowego udostępnienia danych do logowania osobie trzeciej innej niż Usługobiorca, Usługodawca może zerwać umowę świadczenia usług w trybie natychmiastowym bez prawa zwrotu kosztów subskrypcji na rzecz Usługobiorcy.
 8. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu i zarządzania jego treścią oraz zmiany tej treści.

§12
WARUNKI OBOWIĄZYWANIA I ZMIAN REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zmiana Regulaminu lub wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu postanowień zawartych w Regulaminie, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w następujących wypadkach:
  1. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawcę Usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie Usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  2. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  3. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  4. zmiana przepisów prawa: regulujących Usługi oferowane przez Usługodawcę, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie Usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Usługodawcę, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym ze świadczeniem Usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
  5. zmiana przez Usługodawcę modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem.
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 4. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 5. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.
 6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w najbliższym terminie wypowiedzenia.
 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych, dóbr osobistych osób trzecich lub uzasadnionych interesów Usługodawcy, Usługodawca wezwie Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie to pozostanie bezskuteczne, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług, w tym do zablokowania lub usunięcia Konta Klienta. O zablokowaniu lub usunięciu Konta Klienta Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą mailową w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu usunięcia konta. W przypadku naruszenia regulaminu Usługobiorcy nie przysługuje prawo zwrotu lub rekompensaty.
 8. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania obowiązującej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 

§13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do użytkowników niebędących Konsumentami lub Podmiotami na prawach konsumenta,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte wykonywanie Usług spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, w stosunku do użytkowników niebędących Konsumentami lub Podmiotami na prawach konsumenta,
  3. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami lub Podmiotami na prawach konsumenta.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, Konsumentem nie zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Podmiotem na prawach konsumenta w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami, do Konsumentów nie zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  i do niebędących Podmiotami na prawach konsumenta w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem lub Podmiotem na prawach konsumenta, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta lub Podmiotu na prawach konsumenta, stosuje się te przepisy.
 7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§14
DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE

 • Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Dostęp to Usługa polegająca na odpłatnym 7 – dniowym dostępie do cyfrowych plików wideo.
 • Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Podmiot na prawach konsumenta – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca za pośrednictwem Sklepu umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
 • Konto Użytkownika to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem rejestracji i logowania.
 • Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.
 • Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: beatstudio.tv.
 • Subskrypcja to Usługa polegająca na odpłatnym i ograniczonym dostępie do cyfrowych plików wideo. Usługa ta jest automatycznie odnawialna.
 • Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 • Usługodawca to Yoga Beat Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-972), przy ul. Sarmackiej 10F/10 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000952124, NIP 9512534985, REGON 521224940, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 531 913 777 oraz przy użyciu adresu e-mail: hello@beatstudio.tv.
 • Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.

ZAŁĄCZNIK - FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

Adresat: Yoga Beat Sp. z o.o., ul. Sarmacka 10F/10, 02-972 Warszawa

Imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika:

Adres Użytkownika:

Nr telefonu Użytkownika:

Adres e-mail Użytkownika:

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

 • adres pocztowy:
 • adres e-mail:

Reklamacja dotyczy:

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

Opis problemu

Podpis składającego:

 

Przewiń na górę